Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki współpracy w zakresie świadczenia usług tłumaczeniowych oraz korekty dokumentów.

 1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta (dalej Zleceniodawca) warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Zleceniobiorca tj. TRANSCRIBA Monika Wojtkiewicz oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania oferowanych usług.
 3. Warunkiem wykonania tłumaczenia lub korekty przez biuro TRANSCRIBA jest złożenie zlecenia na wykonanie usługi przez Zleceniodawcę osobiście lub przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy.
 4. Zlecenie może zostać złożone w formie elektronicznej poprzez adres e-mail biura TRANSCRIBA, przekazane osobiście lub za pośrednictwem poczty na nośnikach elektronicznych lub w wersji papierowej.
 5. Biuro TRANSCRIBA nie jest zobowiązane do rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem / korektą, jeśli nie otrzymało potwierdzenia zlecenia oraz akceptacji ceny usługi i terminu realizacji przez Zleceniodawcę.
 6. Przy rozliczaniu tłumaczeń pisemnych i ustalaniu ceny za usługę jako jedną stronę obliczeniową przyjmuje się 1800 znaków ze spacjami tekstu źródłowego przekazanego przez Zleceniodawcę do tłumaczenia / korekty.
 7. Za dzień oddania tłumaczenia / korekty uznaje się dzień przesłania pocztą elektroniczną lub nadania w placówce pocztowej dokumentów przez Zleceniobiorcę lub osobistego odbioru dokumentów przez Zleceniodawcę.
 8. W przypadku klientów indywidualnych tłumaczenie przekazywane jest po opłaceniu usługi.
 9. W przypadku firm wystawiana jest faktura za wykonaną usługę z 7 , 10 lub 14 dniowym terminem płatności.
 10. W przypadku przekroczenia terminu płatności Biuro TRANSCRIBA przesyła przypomnienie o niezapłaconej fakturze. Jeśli Zleceniodawca w ciągu 3 dni od otrzymania przypomnienia o upłynięciu terminu płatności nadal nie uregulował należności, biuro TRANSCRIBA przesyła listem poleconym wezwanie do zapłaty (koszt wezwania pokrywa Zleceniodawca). W przypadku nie uregulowania należności w ciągu kolejnych 7 dniu od daty wysłania listu poleconego biuro TRANSCRIBA przekazuje należność do firmy windykacyjnej. Zleceniodawca zostaje obciążony wszelkimi kosztami windykacji.
 11. Biuro tłumaczeń TRANSCRIBA zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem.
 12. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością biura TRANSCRIBA do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę.
 13. W przypadku większych tłumaczeń (tzn. powyżej 50 stron) biuro TRANSCRIBA zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia.
 14. Biuro TRANSCRIBA zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji otrzymanego zlecenia, podając przyczynę odmowy.
 15. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uzasadnionych zastrzeżeń i reklamacji dotyczących jakości wykonania tłumaczenia w ciągu 3 dni od daty przekazania mu tłumaczenia.
 16. Niezgłoszenie zastrzeżeń w ciągu 3 dni od daty przekazania tłumaczenia Zleceniodawcy oznacza przyjęcie tłumaczenia / korekty bez zastrzeżeń.
 17. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 18. Wszelkie ewentualne spory wynikłe pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
 19. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zlecenibiorcy.