Polityka Prywatności

Zgodnie z wymogami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), Biuro Tłumaczeń TRANSCRIBA przedstawia niniejszą Politykę Prywatności.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest TRANSCRIBA Monika Wojtkiewicz NIP 969 120 55 53 REGON 369379261.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 44-196 Knurów ul. Jerzego Ziętka 20 a / 4 lub pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wszystkie pytania oraz wnioski dotyczące woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy składać na ww. adres.
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
4. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
d) przechowywane przez okres czasu konieczny do realizacji zamówienia/usługi oraz spełnienia wymogów przepisów prawa polskiego.

II. CEL, ZAKRES I ŹRÓDŁA ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są wykorzystywane do kontaktowania się z Państwem, do celów księgowych, informacyjnych oraz innych czynności związanych  z realizacją umowy pomiędzy Administratorem a Osobą, której dane dotyczą.
2. Administrator gromadzi wyłącznie dane podane przez Usługobiorcę dobrowolnie w trakcie kontaktu przy składaniu zamówienia, prośby o wycenę lub w celu zapisania się na kurs językowy, jak również za pośrednictwem strony internetowej www.transcriba.pl, m.in. formularzy wyceny i kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne celem realizacji usług świadczonych przez Administratora.
3. Administrator nie gromadzi danych zawartych w dokumentach przeznaczonych do tłumaczenia ani uzyskanych w trakcie realizacji tłumaczeń ustnych.
4. Administrator gromadzi Państwa dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

a) udzielenie odpowiedzi na kierowane przez klienta zapytania (w tym dokonanie wyceny),
b) realizacji zamówionego tłumaczenia,
c) prowadzenie księgowości (obowiązek ustawowy),
d) realizacji usługi kursu językowego,
e) w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail.

5. Dane osobowe, które przetwarza Administrator to przede wszystkim: adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko lub/i nazwa firmy, NIP, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto).

III. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

1. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, które sprawują obsługę księgową, usługi prawnicze, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podwykonawcą lub odpowiednim podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa polskiego (np. organy ścigania, sąd, urząd skarbowy).
2. Wszystkie osoby wskazane powyżej są związane obowiązkiem zachowania danych w poufności oraz niewykorzystywania ich w celach innych niż realizacji obowiązków służbowych/umownych. Co więcej, każda z tych osób uzyskuje dostęp do Państwa danych osobowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji rzeczonych obowiązków.
3. Zależnie od wybranej formy kontaktu i realizacji zamówienia, dodatkowo dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć takie podmioty jak: poczta polska/firma kurierska, operator prowadzący hosting strony internetowej i elektronicznej skrzynki pocztowej Biura TRANSCRIBA, operator portalu Facebook. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób postępowania tychże podmiotów z danymi osobowymi klientów – dotyczy to w szczególności portalu Facebook, z którego osoby kontaktujące się z Administratorem korzystają na własną odpowiedzialność.
4. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

IV. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
c) prawo żądania usunięcia Państwa danych;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

2. Wnioski dotyczące realizacji przysługujących Państwu praw należy kierować do Administratora danych osobowych wskazanego w sekcji I.1 niniejszej Polityki Prywatności.
3. Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania w zakresie, w jakim przepisy prawa polskiego zobowiązują Administrator do ich przechowywania lub przetwarzania. Dotyczy to w szczególności przechowywania i przetwarzania danych dla celów księgowości oraz prowadzenia repertorium tłumacza przysięgłego (zgodnie z okresem czasu wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa).

V. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. Administrator danych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych m.in.:

a) kontrola dostępu do danych poprzez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do sprzętu, nośników używanych do przechowywania i przetwarzania danych,
b) wdrożenie mechanizmów do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
c) stosowanie profesjonalnych wersji programów antywirusowych w celu zapobiegania utracie danych czy kradzieży danych, zabezpieczania transakcji handlowych, bezpiecznego korzystania ze skrzynki e-mailowej,
d) regularne sprawdzanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.